Algemene voorwaarden - Privacy verklaring

-Schoonheidssalon Bella Vista-

Bij het aangaan van een afspraak gemaakt persoonlijk, telefonisch of per e-mail gaat u akkoord met onderstaande Algemene Voorwaarden.

1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Schoonheidssalon Bella Vista en een cliënt waarop de salon deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Afspraken

De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Schoonheidssalon Bella Vista persoonlijk of telefonisch melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, zal Schoonheidssalon Bella Vista het gehele bedrag voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen.

3. Betaling

Schoonheidssalon Bella Vista vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de salon. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Aanbiedingen zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen of gelijk over te maken via de mobiel bankieren app.

4. Persoonsgegevens & privacy

De cliënt voorziet Schoonheidssalon Bella Vista tijdens de eerste behandeling van alle gegevens, die noodzakelijk voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Schoonheidssalon Bella Vista neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op een klantenkaart. Schoonheidssalon Bella Vista behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Schoonheidssalon Bella Vista zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden.

5. Aansprakelijkheid

Schoonheidssalon Bella Vista is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de salon is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. De salon is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de salon. Tevens is Schoonheidssalon Bella Vista niet aansprakelijk voor eventuele gezondheidsschade voortkomende uit een behandeling (bijvoorbeeld allergie of andere pathologieën van welke aard dan ook).

6. Beschadiging & diefstal

Schoonheidssalon Bella Vista heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Schoonheidssalon Bella Vista meldt diefstal altijd bij de politie.

7. Behoorlijk gedrag

De cliënt behoort zich in de salon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Schoonheidssalon Bella Vista het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder opgaaf van redenen.

8. Cadeaubonnen

Cadeaubonnen van Schoonheidssalon Bella Vista zijn maximaal 12 maanden geldig, na datum van afgifte.

PRIVACYVERKLARING Schoonheidssalon Bella Vista

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Schoonheidssalon Bella Vista verwerkt van haar klanten.

Indien je klant wordt van Schoonheidssalon Bella Vista of om een andere reden persoonsgegevens aan Schoonheidssalon Bella Vista, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met de Privacyverklaring te verwerken. Wij adviseren je om de Privacyverklaring door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is: Schoonheidssalon Bella Vista, Kees van dongensinge; 136 3544 KG Utrecht, KVK 87318105. De salon is bereikbaar via schoonheidssalonbellavista@gmail.com of telefonisch 06-13 78 71 44

2. Welke gegevens verwerkt Schoonheidssalon Bella Vista en voor welk doel

2.1 De volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

a) voor- en achternaam, geboortedatum

b) adresgegevens

c) telefoonnummer,  e-mailadres

d) eventuele gezondheidsgegevens via huiddiagnose/intakeformulier

e) voor – en na foto’s.

Schoonheidssalon Bella Vista verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

a) je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor contact over afspraken en de eventuele annulering daarvan

b) je naam, adresgegevens en telefoonnummer worden gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van Schoonheidssalon Bella Vista

c) je gezondheidsgegevens worden gebruikt in de voortgang van de behandelingen om deze te monitoren. Er zijn namelijk ook contra-indicaties bij diverse behandelingen.

d) Voor- en na foto’s van huidproblemen worden gebruikt om de voortgang van de behandeling te monitoren. Voor- en na foto’s worden alleen intern gebruikt en in enkele gevallen bij trainingen of de vraag om advies van desbetreffende leverancier van het merk of apparatuur.

E-mail berichtgeving:

Schoonheidssalon Bella Vista gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mail nieuwsbrief met informatie over  activiteiten, diensten en andere interessante informatie bijvoorbeeld een verjaardagskaart. Afmelding voor deze mailings is ten allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

3. Bewaartermijnen

Schoonheidssalon Bella Vista verwerkt en bewaart je persoonsgegevens tot het moment dat u verzoekt de gegevens te verwijderen. Aansluitend  worden de persoonsgegevens vernietigd.

4. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers

4.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Schoonheidssalon Bella Vista passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

4.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt Schoonheidssalon Bella Vista gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1 Via de eigenaresse van Schoonheidssalon Bella Vista kun je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Schoonheidssalon Bella Vista zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren.

5.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kun je eveneens contact opnemen met de eigenaresse.

5.3 Indien je klachten hebt over de wijze waarop Schoonheidssalon Bella Vista je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacyverklaring kunnen worden gericht aan eigenaresse van Schoonheidssalon Bella Vista via schoonheidssalonbellavista@gmail.com of telefonisch 06-13 78 71 44

6. Wijzigingen

Dit Privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacyverklaring te bekijken.